INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECH-SYSTEM Kaprzyk Stefan (dalej Firma) z siedzibą w Mikołowie (ul. Plebiscytowa 200, 43-190 Mikołów) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200
 • przez e-mail: biuro@techsystem-hvac.pl
 • telefonicznie: 32 202 62 25
2. Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200
 • przez e-mail: biuro@techsystem-hvac.pl
 • telefonicznie: 32 202 62 25
 • osobiście: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200, sekretariat
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”) wobec otrzymanego zapytania dotyczącego Firmy będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty i usługi, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez Firmę. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust . 1 lit. B „RODO” w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. F „RODO” w zakresie uzasadnionego interesu Administratora jak jest marketing bezpośredni.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
 • osobom zatrudnionym w Firmie (niezależnie od formy świadczenia pracy lub usługi), upoważnionym przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub którym powierzymy dane,
 • nasi partnerzy biznesowi o ile będzie to usprawiedliwione,
 • organom publicznym, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane,
 • przedmiotom świadczącym usługi bankowe, podatkowe, usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, audytorzy, biegli rewidenci, kancelarie prawne, o ile będzie to usprawiedliwione,
 • podmiotom, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: nasi dostawcy usług IT, w trym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej,
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu:
 • wykonania umów,
 • ustania prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę przetwarzania, w szczególności do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • ustania obowiązku prawnego,
 • gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać abyśmy je usunęli
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj.: prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
 • przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: biuro@techsystem-hvac.pl
7. Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie:
Przesyłanie Pani/Panu od nas oferty, informacji handlowych, zawarcie umowy, itp.
9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECH-SYSTEM Kaprzyk Stefan (dalej Firma) z siedzibą w Mikołowie (ul. Plebiscytowa 200, 43-190 Mikołów) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200
 • przez e-mail: biuro@techsystem-hvac.pl
 • telefonicznie: 32 202 62 25
2. Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200
 • przez e-mail: biuro@techsystem-hvac.pl
 • telefonicznie: 32 202 62 25
 • osobiście: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 200, sekretariat
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”) wobec otrzymanego zapytania dotyczącego Firmy będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty i usługi, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez Firmę. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust . 1 lit. B „RODO” w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. F „RODO” w zakresie uzasadnionego interesu Administratora jak jest marketing bezpośredni.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
 • osobom zatrudnionym w Firmie (niezależnie od formy świadczenia pracy lub usługi), upoważnionym przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub którym powierzymy dane,
 • nasi partnerzy biznesowi o ile będzie to usprawiedliwione,
 • organom publicznym, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane,
 • przedmiotom świadczącym usługi bankowe, podatkowe, usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, audytorzy, biegli rewidenci, kancelarie prawne, o ile będzie to usprawiedliwione,
 • podmiotom, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: nasi dostawcy usług IT, w trym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej,
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu:
 • wykonania umów,
 • ustania prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę przetwarzania, w szczególności do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • ustania obowiązku prawnego,
 • gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać abyśmy je usunęli
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj.: prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
 • przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: biuro@techsystem-hvac.pl
7. Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie:
Przesyłanie Pani/Panu od nas oferty, informacji handlowych, zawarcie umowy, itp.
9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Plebiscytowa 200
43-190 Mikołów
techsystem
projekt i realizacja Above Horizon
projekt i realizacja Above Horizon